دكتر آرزو غلامی پاسخگویی در اسرع وقت

دكتر آرزو غلامی

دکترای تخصصی مشاوره خانواده

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 100,000 تومان می باشد

مدرس دانشگاه پیام نور نویسنده و مترجم کتابهای روانشناسی درمانگر اختلالات افسردگی و وسواس درمانگر اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان مشاوره زناشویی و پیش از ازدواج عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران مقالات بین المللی و داخلی طرحهای پژوهشی و درمانی در بیمارستان