دکتر هادي صابرپور پاسخگویی در اسرع وقت

دکتر هادي صابرپور

متخصص بيماري های داخلی

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

متخصص بيماری های داخلی دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی