دکتر مریم برومند پاسخگویی در اسرع وقت

دکتر مریم برومند

متخصص کودکان ونوزادان

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

متخصص کودکان ونوزادان بابوردتخصصی ازدانشگاه تهران ( بیمارستان مرکز طبی کودکان ) عضو انجمن پزشکان کودکان ایران سابقه کار دربخش اطفال وNICUبیمارستان مرکز طبی کودکان ،شریعتی،امام خمینی،محب یاس،محب کوثر ،ابان،لولاگر ،گلستان ،مصطفی خمینی