دکتر الناز منصوری پاسخگویی در اسرع وقت

دکتر الناز منصوری

پزشک عمومی

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

پزشک عمومی در اورژانس سانتر کرونا