مشاوره دعاوی حقوقی

امور مربوط به چک ، خلع ید، قرارداد ، مطالبات و ...

مشاوره دعاوی کیفری

امور مربوط به کلاه برداری ، توهین ، خیانت و ...

مشاوره دعاوی خانواده

امور مربوط به نفقه ، مهریه ، طلاق ، تمکین و ...

مشاوره دعاوی حسبی

امور مربوط به وصیت ، ارث ، انحصار وراثت ، تحریر ترکه و ...

مشاوره دعاوی ثبتی

امور مربوط به ثبت شرکت ، ثبت نماد و ...

مشاوره دعاوی حقوق بین الملل

امور مربوط به صادرات و واردات ، گمرگ ، مهاجرت و ...

مشاوره موارد دیگر

امور مربوط به دیگر موارد حقوقی